"Machineverhuur en PVC verkoop"
in en rondom Drachten

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Verhuurvoorwaarden van: Peter Jutte Minikraanverhuur

Gevestigd te Drachten aan Het Helmhout 35,

Ingaande 1 december 2012

Artikel 1. Begripsbepalingen

Opdrachtnemer:
Peter Jutte Minikraanverhuur, gevestigd te Drachten aan Het Helmhout 35, aan wie de opdracht is verstrekt c.q. de werkzaamheden zijn opgedragen.

Opdrachtgever/cliënt:
Elke derde, natuurlijke- of rechtspersoon, hetzij in combinatie met anderen, hetzij alleen, die een aanbieding tot levering van goederen en/of verlenen van diensten en/of uitvoering van werkzaamheden verstrekt en met opdrachtnemer een overeenkomst daartoe sluit.

Werk(en)/levering van goederen:
(Levering van) goederen, (verlenen van) diensten, (uitvoering van) werkzaamheden, alles in de ruimste zin.

Aanbieding:
Elk schriftelijk uitgebrachte of via een website, folder of op andere wijze gepubliceerde en door opdrachtnemer en/of door deze daartoe schriftelijk gemachtigde persoon of personen ondertekende offerte, prijsopgaaf, inschrijving en/of anders geheten schriftelijk bevestigd bod tot levering van goederen, verlenen van diensten en/of uitvoering van opdrachten en werkzaamheden.

Overeenkomst:
Elk door opdrachtnemer en/of door deze daartoe schriftelijk gemachtigde persoon of personen rechtsgeldig ondertekend stuk, waarin opdrachtnemer uitdrukkelijk enige overeenkomst tot levering van werkzaamheden bevestigt en elke op gelijke wijze bevestigde aanvulling daarop.

(Technische) omschrijving:
Tekeningen, berekeningen, begrotingen en omschrijvingen, welke aan de aanbieding ten grondslag liggen en/of waarop de aanbieding c.q. de overeenkomst is gebaseerd.

Aanneemsom/prijs:
Aanbieding c.q. overeenkomst voor de werkzaamheden in zijn totaliteit of per eenheid vermelde bedrag, verhoogd met de eventueel daarbij vermelde en/of opkomende kosten, exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (Belasting toegevoegde waarde, afgekort als B.T.W.).

Levertijd:
De in de aanbieding c.q. overeenkomst vermelde periode tussen de datum van overeenkomst en de datum van levering.

Plaats van levering:
De plaats, waar cliënt in het bezit van de goederen zal worden gesteld, waar de diensten zullen worden verleend en/of de opdrachten en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Factuur:
Document waarop opdrachtnemer de prijs voor de werkzaamheden, opdrachten en goederen in rekening brengt of doet brengen, alsmede elk daarop vermeld bedrag.

Debiteur:
Elke cliënt/opdrachtgever, die uit hoofde van een overeenkomst aan opdrachtnemer enig bedrag of contra-prestatie verschuldigd is.

Schuld:
Elke vordering van opdrachtnemer op een debiteur, uit hoofde van een overeenkomst c.q. de in een geldsbedrag uitgedrukte waarde daarvan.

Betaling:
Elke voldoening van een schuld door overschrijving of storting van het bedrag van de onderhavige factuur op vermelde (post)bankrekening of contante betaling, zonder aftrek van kortingen en/of compensaties, welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn toegestaan en zonder schuldvergelijking, uit welke hoofde ook.

Artikel 2. Algemene bepalingen
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, correspondentie en andere (schriftelijke) communicatie van opdrachtnemer met cliënten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

2. Ingeval meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zich bij overeenkomst tegenover opdrachtnemer verbinden, zullen alle bepalingen van de onderhavige overeenkomst op hen allen tezamen, als ook op ieder van hen afzonderlijk, van toepassing zijn.

3. De schuld en alle verbintenissen van cliënt c.q. debiteur jegens opdrachtnemer zijn - voorzover mogelijk - hoofdelijk en ondeelbaar. Cliënt kan geen beroep doen op de rechten, welke hij te zijner bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in Boek 6: artikel 9, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zodat ingeval van kwijtschelding of bij overeenkomst te verlenen ontslag aan een cliënt/debiteur, de overige(n) hoofdelijk aansprakelijk blijft/blijven voor de gehele verbintenis c.q. schuld jegens opdrachtnemer.

4. Alle volmachten welke in de overeenkomst of enig ander schriftelijk stuk door cliënt c.q. debiteur aan opdrachtnemer worden verleend, zijn onherroepelijke volmachten, welke - volledig daartoe geïntegreerd - deel uitmaken van de onderhavige overeenkomst en zonder dewelke die overeenkomst niet zou zijn gesloten. Zij worden verleend met de macht van substitutie en onder uitdrukkelijke herroeping van alle deswege reeds bestaande volmachten.

5. Voorbehouden recht van eigendom, fiduciaire eigendomsoverdracht en subsidiair bezitloos pandrecht zullen steeds kunnen dienen tot verhaal van enige schuld aan opdrachtnemer.

6. Cliënt/debiteur geeft door het sluiten van enige overeenkomst met opdrachtnemer volmacht ingeval cliënt/debiteur na sommatie daartoe door of namens opdrachtnemer bij aangetekend schrijven en/of deurwaardersexploot en/of ander gerechtelijk schrijven gedurende 14 (veertien) dagen in gebreke is gebleven aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, namens en voor rekening van cliënt/debiteur alles te doen of te laten waartoe cliënt/debiteur zich tegenover opdrachtnemer heeft verplicht het aan zichzelve cederen en in pand geven van zaken en rechten, zomede het in verband met de betreffende overeenkomst nakomen van verplichtingen, tegenover derden daaronder begrepen.

7. Elke term, welke in het enkelvoud is gesteld, dient - voorzover toepasbaar - tevens in meervoud gesteld te worden gelezen.

8. Eventuele afwijkingen door opdrachtnemer te eniger tijd toegepast ten voordele van cliënt, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem vaststaand voor zichzelve op te eisen.

9. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dat deze algemene voorwaarden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever altijd voorrang hebben boven eventueel door de opdrachtgever gevoerde voorwaarden of bedingen, van welke aard dan ook, zelfs indien ook in die voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen.

Artikel 3. Aanbiedingen
1. Opdrachtnemer verplicht zich zijn offerte gedurende 30 dagen gestand te doen, onverminderd het hierna bepaalde.

2. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend tot het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en veelal gebaseerd op de eventueel daarbij behorende (technische) omschrijving. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij anders schriftelijk aangegeven.

3. Na 30 dagen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om prijsverhogingen aan de cliënt door te berekenen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld grondstof-, materiaal- en/of fabrieksprijzen, valutakoersen, loonsverhogingen, rechten en accijnzen.

4. Alle aanbiedingen en prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden binnen de normale werktijden en onder normale werkomstandigheden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Wanneer met een opdrachtgever geen vooraf aangenomen prijs voor de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden is overeengekomen, worden deze werkzaamheden door opdrachtnemer uitgevoerd tegen vergoeding van de kostprijs, vermeerderd met de gebruikelijke opslagen voor winst, risico en algemene kosten e.d..

6. Afspraken en overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden binden opdrachtnemer niet, indien deze niet schriftelijk door hem zijn bevestigd. Als personeel zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers en werknemers in zijn dienstbetrekking werkzaam, die geen procuratiebevoegdheid bezitten. Zo lang de opdracht door opdrachtnemer niet is geweigerd blijft opdrachtgever daaraan gebonden.

7. Gegevens door opdrachtnemer in drukwerken, folders, website(s) of andere publicaties verstrekt, zijn niet bindend.

Artikel 4. (Technische) omschrijving
1. De (technische) omschrijving maakt deel uit van de overeenkomst, indien en voorzover in die overeenkomst daarnaar wordt verwezen. Indien tekeningen en/of daarop vermelde gegevens afwijken van hetgeen dienovereenkomstig in enige (technische) omschrijving is vermeld, prefereert het laatstgenoemde.

2. De (technische) omschrijving, voorzover die door opdrachtnemer en/of in zijn opdracht is vervaardigd, blijft het onvervreemdbaar eigendom van hem, terwijl ook onder hem de auteursrechten blijven berusten.

Artikel 5. Reclame
1. Opdrachtnemer heeft het recht om niet, reclame of andere kennisgevingen aan te brengen, welke zich evenwel dienen te beperken tot de aanduiding en naam van het bedrijf.

Artikel 6. Opdracht van de werkzaamheden
. Als datum waarop het werk of de leverantie aan opdrachtnemer is opgedragen, zal gelden de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. de plaats waar het werk/leverantie dient te worden uitgevoerd of geleverd naar het oordeel van opdrachtnemer in zodanige staat verkeert, dat met de uitvoering kan worden begonnen.

2. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar bester kunnen en naar eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke regels.

3. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer alle gegevens te verstrekken, die noodzakelijk, dan wel wenselijk zijn, voor de behandeling van de betreffende opdracht en een opdracht met opdrachtnemer te bespreken wanneer opdrachtnemer dit wenselijk, dan wel noodzakelijk, acht.

4. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, zoals onder andere het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt).

5. Opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op het feit, dat opdrachtnemer van opdrachtgever volledig vertrouwen geniet en sprake zou (kunnen) zijn van het afwentelen van aansprakelijkheid naar opdrachtnemer; opdrachtgever is en blijft onder alle omstandigheden uitdrukkelijk geheel verantwoordelijk.

6. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten tot een maximumbedrag van i 250,-- (twee honderd vijftig euro).

7. Opdrachtnemer garandeert eveneens de deugdelijkheid en de kwaliteit van het werk van door hem in het kader van artikel 11, lid 5, ingeschakelde derden en aanvaardt de aansprakelijkheid van fouten, die hieruit voortvloeien, eveneens tot een maximumbedrag van i 250,-- (twee honderd vijftig euro).

8. Opdrachtnemer geeft echter nooit meer garantie dan hemzelf wordt verleend en aanvaardt eveneens niet meer aansprakelijkheid dan die, waartoe die derde zelf bereid of verplicht is te accepteren.

9. Gegeven of uitgebrachte adviezen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn geheel en zonder uitzondering voor rekening en risico van de opdrachtgever en kunnen geen (financiële) gevolgen hebben ten aanzien van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Uitdrukkelijk is overeengekomen dat, indien de opdrachtgever met enige verplichting in gebreke blijft, de opdrachtnemer bevoegd is alle bescheiden en dergelijke van de opdrachtgever onder zich te houden, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7. Aanvang van de werkzaamheden
1. Tenzij anders is overeengekomen uitsluitend in overleg te bepalen.

Artikel 8. Verzekering
1. Opdrachtgever is verplicht het werk of geleverde voor zijn, opdrachtgevers, rekening te verzekeren tegen alle materiële en immateriële schaden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Bij gebreke van zulk een verzekering is opdrachtgever financieel aansprakelijk voor de eventueel genoemde schade(n).

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen welke mochten ontstaan als direct gevolg van daden of nalatigheden van hem, zijn medewerkers, dan wel personen die door hem zijn of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Kwaliteiten
1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van materialen, goederen en grondstoffen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

2. Alle werk of leverantie zal voldoen aan de kwaliteitseisen, welke voor de betreffende soort van het werk of geleverde normaal en gebruikelijk is te achten.

Artikel 10. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de vereiste vergunningen, ontheffingen en beschikkingen.

2. De onder lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden stelt opdrachtgever gratis beschikbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Levering en levertijd
1. Levering geschiedt op de plaats zoals in de overeenkomst is bepaald. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van levertijden kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

2. Indien tussentijdse wijzigingen in een opdracht worden aangebracht, wordt de levertijd met de duur van de door wijzigingen ontstane extra werkzaamheden verlengd.

3. Opschorting van het werk of levering door opdrachtgever verlengt de levertijd met tenminste de duur van de opschorting. Extra kosten, ontstaan door genoemde opschorting, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4. Goederen worden gedurende de periode - zoals genoemd in lid 3 - opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5. Opdrachtnemer is bevoegd - indien noodzakelijk, dan wel wenselijk, voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht - bij de uitvoering van de opdracht andere deskundigen of derden in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend. Indien noodzakelijk of wenselijk zal opdrachtnemer hieromtrent met opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 12. Emballage
1. Wanneer emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en slechts na overleg met en goedkeuring van opdrachtnemer teruggenomen.

2. De noodzaak van emballage is ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 13. Voltooiing
1. Alle werkzaamheden worden als voltooid c.q. opgeleverd beschouwd:

a. Wanneer opdrachtnemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven, dat het werk of levering is voltooid en opdrachtgever het werk of geleverde heeft goedgekeurd;

b. Na verloop van 8 dagen, nadat opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk of geleverde voltooid is en deze heeft nagelaten het werk of de levering binnen die termijn op te nemen en/of heeft nagelaten aan opdrachtnemer, met redenen omkleed mee te delen waarom hij het werk of geleverde niet als voltooid kan beschouwen, dient het werk of de levering als voltooid te worden beschouwd;

c. Bij gehele of gedeeltelijke ingebruikneming van het werk of het geleverde door de opdrachtgever.

Artikel 14. Onderhoudstermijn
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is er geen sprake van een onderhoudstermijn.

Artikel 15. Garantie
1. Voor geleverde goederen gelden uitsluitend de door het toeleveringsbedrijf van opdrachtnemer vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door opdrachtnemer geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Voor een door opdrachtnemer gemaakt ontwerp draagt deze de verantwoordelijkheid. Wanneer een opdrachtgever uitvoering wenst van door hem opgedragen wijzigingen in het opgedragen werk of geleverde, is alleen hij aansprakelijk voor alle schaden, welke daardoor, althans mede daardoor, ontstaan. Elke opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden inzake merkinbreuk, onrechtmatige daden of wanprestaties tengevolge van uitvoering van de door de opdrachtgever aangegeven wijze van uitvoering.

3. De garantieverplichtingen strekken zich niet uit tot herstel van schade aan andere onderdelen en materialen van het door opdrachtnemer geleverde dan het onderdeel of het materiaal dat het gereclameerde gebrek vertoont.

4. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit, is hij met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantie gehouden.

5. Opdrachtnemer is van zijn garantieverplichting ontheven zodra en indien de opdrachtgever zonder goedkeuring van opdrachtnemer werkzaamheden aan het geleverde verricht of doet verrichten, dan wel indien het geleverde gebruikt wordt in afwijking tot de door opdrachtnemer verstrekte voorschriften of op een andere onoordeelkundige wijze.

Artikel 16. Meer- en minderwerk/Stelposten
1. Wanneer door of vanwege opdrachtgever, de overheid of om een andere reden, waarvan opdrachtnemer bij het sluiten van een overeenkomst geen kennis had, wijziging in de oorspronkelijke opdracht, dan wel in de uitvoering van het werk of het geleverde moet plaatsvinden, vindt verrekening plaats.

2. Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3. Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, worden afzonderlijk gecrediteerd.

4. Is reeds met de uitvoering begonnen, dan kan opdrachtgever zich niet beroepen op het feit, dat bepaalde wijzigingen in de uitvoering, welke hij tijdens de opdracht heeft verstrekt, niet zijn uitgevoerd.

Artikel 17. Reclames
1. Alle reclames dienen binnen 8 dagen na levering door opdrachtnemer schriftelijk en aangetekend bij hem te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame is gebaseerd.
Wanneer reclames hieraan niet voldoen, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.

2. Wanneer opdrachtnemer van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft hij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldsbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de opdrachtgever, hetzij tot herstel en/of vernieuwing van de levering over te gaan onder instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de cliënt om alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren.

3. Opdrachtnemer is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer cliënt op het ogenblik van onderhavige reclame aan al zijn alsdan jegens opdrachtnemer bestaande verplichtingen, uit welke hoofde ook, heeft voldaan.

Artikel 18. Transportrisico
1. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook ingeval franco levering is overeengekomen, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering enz. tijdens het vervoer geleden.

2. Bij aankomst der goederen dient cliënt zich te overtuigen van de staat waarin deze zich bevinden. Wanneer op dat moment blijkt, dat schade aan goederen is toegebracht, dient cliënt alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

3. Het onder lid 2 van dit artikel vermelde geldt ook voor onderdelen en materialen welke bestemd zijn om deel uit te maken van door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden of leveranties.

Artikel 19. Overmacht
1. Ingeval van verhindering het werk of levering uit te voeren tengevolge van overmacht, waaronder te verstaan alle van de wil en/of controle van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk of levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, is opdrachtnemer gerechtigd het werk of levering op te schorten dan wel de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk of levering, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

2. Als omstandigheden welke overmacht tot gevolg kunnen hebben worden in elk geval onder meer verstaan: Oorlog, oorlogstoestand, oproer, epidemieën, brand, verkeersstagnaties, werkstakingen, uitsluitingen, verlies of beschadiging bij transport, ernstige storingen in het produktieproces bij opdrachtnemer, burgeroorlog, molest, abnormale hoge en lage waterstanden, ijsgang, waterschade, gebrek aan of vertraagde levering van door opdrachtnemer benodigde of bestelde grondstoffen, materialen of onderdelen, storingen in de levering van energie, computerstoringen, netwerkstoringen, storingen die veroorzaakt worden door technische mankementen, gebrek aan arbeidskrachten, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, stagnaties door vorstverlet en andere weers-omstandigheden. De levertijd zal met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd.

3. De bepalingen in lid 2 van dit artikel zijn tevens van toepassing indien overmacht optreedt nadat de levering reeds geschied had moeten zijn.

4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede toegangswegen. Alle kosten welke voor opdrachtnemer ontstaan doordat opdrachtgever zijn verplichting uit hoofde van dit lid niet volledig of niet tijdig nakomt, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders werd bepaald.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
1. Behoudens de garantiebepalingen is opdrachtnemer nimmer verplicht tot vergoeding van schade aan het werk of geleverde middellijk en/of onmiddellijk, uit welke hoofde ook en hoe ook genaamd, noch aan opdrachtgever, noch aan derden, tengevolge van tekortkomingen aan het werk of geleverde.

Artikel 21. Betaling
1. Elke (deel- of termijn-)betaling dient door de debiteur te geschieden hetzij op een door opdrachtnemer daartoe aangegeven (post)bankrekening, hetzij in contanten, voor of uiterlijk op de op onderhavige factuur vermelde betaaldatum. Bij ontbreken van de uiterste betaaldatum dient elke rekening uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te worden voldaan.

2. Alle betalingen dienen plaats te vinden op of voor de vervaldatum in gangbare Nederlandse munt zonder enig beroep op compensatie of schuldvergelijking.

3. Wanneer enig bedrag niet op de vastgestelde datum is voldaan zal de daarover verschuldigde rente gelijk zijn aan de wettelijke rente.

4. De niet-voldoening van een factuur op de vervaldatum, om welke reden ook, heeft automatisch tengevolge de directe opeisbaarheid van alle eventuele andere facturen, alsmede de overeengekomen koopsom(men) en/of aanneemsom(men). Deze bepaling is eveneens van toepassing indien debiteur/opdrachtgever komt te overlijden, failliet wordt verklaard, surséance van betaling is aangevraagd, schuldsanering aanvraagt of wordt aangeboden, een regeling van welke aard met zijn crediteuren treft of doet treffen of daartoe wordt gedwongen, beslag op de hem toebehorende goederen wordt gelegd of op een deel daarvan, tot liquidatie besluit of wordt ontbonden.

5. Niet-voldoening van een factuur op de vervaldatum heeft tevens tot gevolg dat werkzaamheden, welke nog moeten worden uitgevoerd of een order of een gedeelte daarvan, welke nog afgeleverd moet worden, kunnen worden geannuleerd, respectievelijk beëindigd zonder dat de opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen indien hij daartoe termen aanwezig acht.

6. Wanneer de uitvoering van werkzaamheden en/of levering van goederen in gedeelten plaats moet vinden, wordt elke uitvoering van werkzaamheden en iedere levering als een afzonderlijke transactie beschouwd.

7. Tenzij niet uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen terzake van hetgeen een opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van opdrachtnemer beslissend.

8. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken tot het effectueren van zijn rechten, benevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever direct verschuldigd in alle gevallen waarin voor de incasso van een vordering of voor de handhaving van de rechten van opdrachtnemer wanneer hij zich van de hulp van een derde heeft verzekerd.
Deze buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van het gestaffelde tarief, gehanteerd door o.a. de kantonrechters. Tevens zal de wettelijke rente worden berekend.

9. Reclames van opdrachtgever schorten de betalingsverplichting noch geheel, noch gedeeltelijk op.

Artikel 22. Voorbehoud van eigendom
1. Zolang een cliënt/debiteur niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem, cliënt/debiteur, voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, blijven alle door opdrachtnemer aan hem geleverde goederen en werken voor rekening en risico van cliënt/debiteur, eigendom van opdrachtnemer.

2. Gelet op de bepalingen van lid 1 van dit artikel is opdrachtnemer, zonder enige ingebrekestelling, gerechtigd alle door hem geleverde goederen en werken terug te nemen en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van alle schade, kosten en interessen te verlangen.

3. Beslag door debiteur onder zichzelve op werken van opdrachtnemer is niet mogelijk c.q. bij overeenkomst uitgesloten.

4. Het is elke cliënt/debiteur uitdrukkelijk verboden door opdrachtnemer geleverde goederen en/of werken aan derden in eigendom (tot zekerheid) over te dragen, totdat cliënt/debiteur zal hebben voldaan hetgeen krachtens deze overeenkomst en voorwaarden aan opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 23. Zekerheid
1. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd vooraf of te eniger tijd naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de cliënt/opdrachtgever te verlangen, ook wanneer krediet is bedongen. Ingeval de cliënt zulks weigert, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd zijn rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

2. Voorschriften van enige overheid, die het gebruik van het werk of de levering verminderen of verhinderen, brengen geen wijziging in de verplichtingen van de cliënt tegenover opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd elke ontvangen betaling, hoe ook genaamd, in mindering te brengen op daartoe door hem aan te wijzen facturen of anders bestaande financiële verplichtingen jegens hem.

Artikel 24. Ontbinden van de overeenkomst
1. Cliënt/opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst, welke hij zou kunnen ontlenen aan Boek 6: artikel 265 van het Burgerlijk Wetboek of aan enige andere wettelijke bepaling.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door eenvoudige schriftelijke opzegging de overeenkomst te ontbinden, teruggave te vorderen van alle geleverde goederen, alsmede volledige vergoeding te eisen van alle schade, kosten en interessen van hem en het volledig te betalen bedrag der schuld ineens op te eisen; dit alles ingeval de cliënt/debiteur:

a. Overlijdt, tot liquidatie van zijn zaken besluit en/of - rechtspersoon zijnde - wordt ontbonden;

b. Faillissement of surséance van betaling aanvraagt, doet aanvragen of is aangevraagd;

c. Onder curatele wordt gesteld of op enige andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest;

d. Onherroepelijk tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;

e. Niet meer kan beschikken over noodzakelijke vergunningen, inschrijvingen of anderszins, benodigd voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep.

Voorts om de navolgende redenen:
f. Indien de werken of geleverde goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, in beslag worden genomen, verloren gaan, waardeloos zijn geworden, in de nabije toekomst voor de cliënt geen waarde meer zullen hebben, uit de macht van cliënt zijn geraakt of dergelijke;

g. Indien cliënt zonder nadere opgave een andere woon- of verblijfplaats kiest of deze buiten Nederland kiest;

h. Als cliënt bij het aangaan der overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave of mededeling heeft gedaan en/of aan hem bekende omstandigheden mocht hebben verzwegen, alles van dien aard dat opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten ingeval hij de werkelijke stand van zaken had gekend.

3. Indien opdrachtgever een werk/levering of een gedeelte daarvan annuleert is deze gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten, vermeerderd met 30% wegens winstderving. Meerwerk of extra leveringen worden conform de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 25. Prijzen
1. Door opdrachtnemer afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de hoogte van arbeidslonen, de prijzen in Nederlandse courant van grondstoffen, materialen en onderdelen, alsmede van alle andere kosten, waaronder mede begrepen zijn belastingen en sociale lasten, zoals deze gelden op de datum van de aanbieding/offerte.

2. Bij stijging dezer factoren tussen het tijdstip van de aanbieding, ook indien zij toen voorzienbaar waren, en het tijdstip van de levering, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, uiteraard met inachtname der wettelijke voorschriften en artikel 3, lid 3.

3. Wanneer, zulks op verlangen van de opdrachtgever, arbeid verricht dient te worden buiten de normale werktijd, dan worden voor die arbeid de opslagen, geldende voor overuren en overige kosten, extra in rekening gebracht.

Artikel 26. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer zal personeel en/of ingeschakelde derden geheimhouding opleggen terzake alle gegevens van vertrouwelijke aard, waarvan kennis wordt genomen bij de uitvoering van overeenkomsten/transacties.

Artikel 27. Geschillen
1. Partijen zullen zich voor het nemen van conservatoire maatregelen en voorzieningen om deze in stand te houden, kunnen wenden tot de gewone rechter en het zal tevens mogelijk zijn zaken of vorderingen welke tot de competentie van de (kanton)rechter behoren ter beslechting aan de bevoegde (kanton)rechter voor te leggen.

Artikel 28. Verhuurvoorwaarden
1. De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst tussen Minikraanverhuur en Klussenbedrijf "Peter Jutte", tevens handelende onder de naam Peter Jutte Minikraanverhuur, nader te noemen P. Jutte of verhuurder, en de medecontractant, opdrachtgever of cliënt, nader te noemen huurder,

Lid B - Onderwerp van de overeenkomst
1. Verhuurder verbindt zich tegenover huurder het in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, nader omschreven object - hierna genoemd het gehuurde - aan huurder in huur af te staan, gelijk huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden.

2. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Lid C - Huurprijs
1. De huurprijs (exclusief B.T.W.) wordt berekend per uur waarbij een gedeelte van een uur als een vol uur in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in lid D sub 2 vermelde minimumtermijn.

2. Verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. Verhuurder zal de huurder van zodanige wijziging schriftelijk in kennis stellen. Indien de huurder niet instemt met de huurprijswijziging heeft hij het recht de huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen, waartoe hij zulks schriftelijk aan verhuurder kenbaar dient te maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving zijdens de huurder uitblijft wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. De gewijzigde huurprijs wordt verschuldigd 5 werkdagen nadat de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht.

3. Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die terzake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, precariorechten en legeskosten.

4. De huurprijzen zijn inclusief de kosten van het transport en de plaatsing van het gehuurde, met uitzondering van de kosten van eventueel benodigde kranen, heftrucks en ander materieel, nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing. Voorzover van toepassing geldt ten aanzien van de alhier genoemde kosten, het gestelde in lid H van deze voorwaarden.

1. De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van verhuurder verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van verhuurder.

2. De minimale huurperiode bedraagt 1 week, tenzij anders overeengekomen.

3. Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branchegebonden vakanties etc. gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.